Meesterbakker Roodenrijs gaat zorgvuldig met verstrekte persoonlijke gegegevens om.

Deze omgang is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze verordening helpt alle Europese burgers te beschermen door de verwerking van gegevens transparant te maken.

Hierin wordt beschreven dat gebruik van persoonlijke gegegevens alleen zal gebeuren in lijn met het doel waarvoor de gegevens geleverd zijn. Ook worden de gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang. 

Algemene Voorwaarden van Meesterbakker Roodenrijs

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Meesterbakker Roodenrijs. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Meesterbakker Roodenrijs te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Meesterbakker Roodenrijs zijn vrijblijvend. Meesterbakker Roodenrijs accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Meesterbakker Roodenrijs behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Meesterbakker Roodenrijs behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Meesterbakker Roodenrijs zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Meesterbakker Roodenrijs ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Meesterbakker Roodenrijs daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij de webshop van Meesterbakker Roodenrijs aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Meesterbakker Roodenrijs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Meesterbakker Roodenrijs wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Meesterbakker Roodenrijs. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Meesterbakker Roodenrijs zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Meesterbakker Roodenrijs, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Meesterbakker Roodenrijs over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens 
Indien de klant aan Meesterbakker Roodenrijs opgave doet van een adres is Meesterbakker Roodenrijs gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan 
Meesterbakker Roodenrijs, 
Heulweg 7
2288GP Rijswijk
of per email: info@roodenrijs.nl

Aansprakelijkheid
Meesterbakker Roodenrijs is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Meesterbakker Roodenrijs is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Meesterbakker Roodenrijs komen. Meesterbakker Roodenrijs draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Meesterbakker Roodenrijs eveneens geen verantwoordelijkheid. Meesterbakker Roodenrijs is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Meesterbakker Roodenrijs, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meesterbakker Roodenrijs. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Meesterbakker Roodenrijs uitgesloten.

Diversen
De klant van Meesterbakker Roodenrijs dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Meesterbakker Roodenrijs geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.. Meesterbakker Roodenrijs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Meesterbakker Roodenrijs het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Meesterbakker Roodenrijs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Meesterbakker Roodenrijs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Meesterbakker Roodenrijs geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Meesterbakker Roodenrijs Niets uit uitgaven of publicaties van Meesterbakker Roodenrijs mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Meesterbakker Roodenrijs en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail en banketbakkerij b.v. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Meesterbakker Roodenrijs te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Meesterbakker Roodenrijs 
Heulweg 7
2288 GP Rijswijk ZH
tel : 015 2158111
fax: 015 2158097
www.roodenrijs.meesterbakker.nl
KVK nr: 27133652 
IBAN: NL94 RABO 0142 2460 50

 

Privacybeleid van Meesterbakker Roodenrijs

Gebruik van verzamelde gegevens
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van onze webshop en/of zakelijke bestel website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Meesterbakker Roodenrijs niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze webshop geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Meesterbakker Roodenrijs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Google Analytics
Onze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor ge-eigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

  • Wij Google Analytics-cookies gebruiken
  • Wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten
  • Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
  • Wij 'gegevens delen' hebben uitgezet
  • Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies

Mailchimp
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

Verwerkers overeenkomst Mollie betaal service
Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met merchants niet onder de AVG valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van een merchant en een merchant niet in opdracht van Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie opgenomen onder punt 9 van hun Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen. Een verwerkersovereenkomst tussen Mollie en Meesterbakker Roodenrijs is dan ook niet van toepassing.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten bestelt via onze webshop vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EXTRAvestiging of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Meesterbakker Roodenrijs of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze webshop en/of zakelijke bestel website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ingevulde gegevens te bewaren (winkelmandje) en de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Meesterbakker Roodenrijs of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, website informatie te onthouden (winkelmandje), om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van de webshop of zakelijke bestel website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze webshop of zakelijke bestel website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Hierdoor zal echter de webshop of zakelijke bestel website niet kunnen functioneren. Webshops hoeven hierom in principe geen toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Meesterbakker Roodenrijs
Heulweg 7
2288 GP
RIJSWIJK
015 - 215 81 11
info@roodenrijs.nl
roodenrijs.meesterbakker.nl

Copyright bij Meesterbakker Roodenrijs

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Meesterbakker Roodenrijs, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer van Meesterbakker Roodenrijs

Disclaimer
De website van Meesterbakker Roodenrijs en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Meesterbakker Roodenrijs. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

Meesterbakker Roodenrijs spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Meesterbakker Roodenrijs behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Meesterbakker Roodenrijs geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Meesterbakker Roodenrijs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Meesterbakker Roodenrijs garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Meesterbakker Roodenrijs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Meesterbakker Roodenrijs website.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.