Lees hier over onze

Disclaimer en copyright


Disclaimer
De website van Meesterbakker Roodenrijs en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Meesterbakker Roodenrijs. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

Meesterbakker Roodenrijs spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Meesterbakker Roodenrijs behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Meesterbakker Roodenrijs geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Meesterbakker Roodenrijs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Meesterbakker Roodenrijs garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Meesterbakker Roodenrijs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Meesterbakker Roodenrijs website.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Meesterbakker Roodenrijs, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Meesterbakker Roodenrijs is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.